Apache HBase

Apache HBase چیست؟ Apache HBase  یک محل ذخیره داده و با نوع key/value و بر مبنای ستون است که برای اجرا بر روی سیستم فایل توزیع شده هدوپ (HDFS, Hadoop Distributed File System)  ساخته شده است.  هدوپ چهارچوبی برای مدیریت مجموعه داده های بزرگ در یک محیط محاسباتی توزیع شده است. HBase  برای پشتیبانی از […]