Apache Pig

Apache Pig چیست؟ Apache Pig  فناوری متن بازی است که مکانیزمی سطح بالا را برای برنامه ریزی موازی کارهای MapReduce  در خوشه های هدوپ ارائه می دهد . Pig  برنامه نویسان را قادر می سازد تا روش های اجرای پرس و جو(query) برای تجزیه و تحلیل مجموعه داده های بزرگ و توزیع شده را بدون […]

ماژول‌های هدوپ

ماژول‌های هدوپ

ماژول‌های هدوپ هدوپ به عنوان یک چارچوب نرم افزاری از چندین ماژول کاربردی تشکیل شده است. هدوپ از Hadoop Common به عنوان یک هسته برای ارائه کتابخانه های ضروری چارچوب استفاده می کند. سایر اجزاء شامل سیستم فایل توزیع شده هدوپ(Hadoop Distributed File System  یا به اختصار HDFS ) است که قادر به ذخیره داده […]