Apache Hive

Apache Hive

Apache Hive انبار داده ای متن باز برای پرس و جو(query) و تجزیه و تحلیل مجموعه داده های بزرگ ذخیره شده در فایل های هدوپ است.  هدوپ چهارچوبی برای مدیریت مجموعه کلان داده ها در یک محیط محاسباتیِ توزیع شده است. Hive  دارای سه عملکرد اصلی است : خلاصه سازی داده ها، پرس و جو […]

Apache HBase

Apache HBase چیست؟ Apache HBase  یک محل ذخیره داده و با نوع key/value و بر مبنای ستون است که برای اجرا بر روی سیستم فایل توزیع شده هدوپ (HDFS, Hadoop Distributed File System)  ساخته شده است.  هدوپ چهارچوبی برای مدیریت مجموعه داده های بزرگ در یک محیط محاسباتی توزیع شده است. HBase  برای پشتیبانی از […]